Lào Cai 26° - 29°
Lãnh đạo sở


Giám đốc: Hoàng Chí Hiền
Sinh ngày: 09/3/1975
Dân tộc: Tày
Quá trình công tác:

Từ 7/1997 - 01/2000: Cán bộ Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty Xuất nhập khẩu Lào Cai.

Từ 01/2000 - 8/2004:Cán bộ Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty Du lịch Lào Cai. Phó Bí thư Chi đoàn Công ty

Từ 9/2004 – 3/2005: Cán bộ Phòng Tổ chức hành chính quản trị, Văn phòng UBND tỉnh.

Từ 3/2005 – 8/2005: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Từ 8/2005 – 8/2009:Chuyên viên Phòng Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Từ 8/2009 – 4/2011: Phó trưởng Phòng Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh;Phó Chủ tịch Công đoàn khối tham mưu tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Từ 4/2011 – 12/2013: Trưởng Phòng Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh; Phó Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Từ 01/2014 – 12/2015:  Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Sở.

Từ 01/2016 - 31/12/2018: Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXVII (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng.

Từ 01/01/2019 -10/2020: Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Từ 01/11/2020 đến nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Chức năng nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, chỉ đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của cơ quan Sở Công Thương, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động công tác của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; là chủ tài khoản của cơ quan.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo tổ chức thực hiện các lĩnh vực:

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính; đề án, dự án; xây dựng cơ chế, chính sách và chiến lược phát triển ngành.

+ Công tác nội chính, thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, tiền lương; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý tài chính, tài sản; công tác đối ngoại; là người phát ngôn của Sở. Quản lý và vận hành trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

+ Công tác thực hiện quy chế phối hợp của Bộ Công Thương với UBND tỉnh Lào Cai; của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai với các cơ quan liên quan.

+ Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh, của ngành theo chức danh quy định.

+ Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp, Thanh tra Sở và Văn phòng Sở.

+ Theo dõi, giúp đỡ thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa.

- Trường hợp xét thấy cần thiết, Giám đốc sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương giao.

 Điện thoại:

                   + DĐ: 0913360193

      - Email: hchien-sct@laocai.gov.vn


 

 Phó Giám đốc: Ông Hoàng Văn Thuân 
Sinh ngày: 01/01/1975
Dân tộc: Kinh


Quá trình công tác:

- Tháng 10/1998 - 12/1998: Cán bộ - Sở Công nghiệp Lào Cai

- Tháng 01/1999 - 6/1999: Cán bộ kỹ thuật - Công ty khoáng sản Lào Cai

- Tháng 6/1999 - 5/2002: Chuyên viên phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản - Sở Công nghiệp Lào Cai

- Tháng 6/2002 - 6/2005: Chuyên viên phòng Kỹ thuật & Năng lượng - Sở Công nghiệp Lào Cai

- Tháng 6/2005 - 4/2008: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật & Năng lượng - Sở Công nghiệp Lào Cai

- Tháng 02/2005 - 4/2008: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở văn phòng Sở Công nghiệp Lào Cai

- Tháng 4/2008 - 7/2008: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật & Năng lượng - Sở Công Thương Lào Cai

- Tháng 5/2008  - 3/2011: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở văn phòng Sở Công Thương Lào Cai

- Tháng 8/2008 - 11/2008: Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường - Sở Công Thương Lào Cai.

- Tháng 12/2008-12/2019: Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường - Sở Công Thương Lào Cai

- Tháng 5/2013-3/2020: Bí thư Chi bộ số 3 thuộc Đảng bộ Sở Công Thương Lào Cai

- Tháng 01/2020 - nay: Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

- Tháng 3/2020 – 4/2021: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

- Tháng 4/2021 – nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công nghiệp cơ khí; công nghiệp luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp môi trường;

- Quản lý kỹ thuật, an toàn đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

- Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh, của ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

- Phụ trách, chỉ đạo hoạt động của phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường.

- Theo dõi, giúp đỡ huyện Văn Bàn và huyện Bảo Thắng.

 - Điện thoại: + CQ: 02143.869.089

                     + DĐ: 0912.656.634

        - Email: hvthuan-sct@laocai.gov.vn

anh tin bai

Phó Giám đốc: Nguyễn Trường Giang
Sinh ngày: 05/11/1979
Dân tộc: Kinh

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến khác (trừ các ngành công nghiệp chế biến do Phó Giám đốc Hoàng Văn Thuân phụ trách);

- Hoạt động khuyến công; quản lý cụm công nghiệp và phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn;

- Công nghiệp sản xuất điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Công tác quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn điện; giám sát điện năng, tiết kiệm năng lượng;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh, của ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền;

- Phụ trách, chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý Công nghiệp và phòng Quản lý Năng lượng;

- Theo dõi, giúp đỡ các huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai.

- Điện thoại: 0903278621

        - Email: ntgiang-sct@laocai.gov.vnPhó Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Tưởng 
Sinh ngày: 20/4/1985
Dân tộc: Kinh


Quá trình công tác:

   - Từ 3/2009 – 8/2010: Chuyên viên phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương Lào Cai

   - Từ 9/2010 – 4/2014: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Đảng viên Chi bộ số 2, Đảng bộ Sở Công Thương Lào Cai

   - Từ 4/2014 – 11/2018: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Đảng viên, Chi ủy viên Chi bộ số 4, Đảng bộ Sở Công Thương Lào Cai

   - Từ 01/12/2018 -14/6/2021: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Phòng Quản trị Tài vụ, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Đảng viên, Chi ủy viên Chi bộ số 2, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

   - Từ 15/6/2021 đến nay: Phó Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực:

- Hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa trên trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế;

- Công tác thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương tỉnh Lào Cai với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai;

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh, của ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền;

- Phụ trách, chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý Thương mại, phòng Quản lý Xuất, nhập khẩu, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại;

- Theo dõi, giúp đỡ các huyện: Bát Xát, Mường Khương

- Điện thoại: + CQ: 02143.820.171

                     + DĐ: 0913.287.193

        - Email: nhtuong-sct@laocai.gov.vn

   Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập