Lãnh đạo sở


Giám đốc: Hoàng Chí Hiền
Sinh ngày: 09/3/1975
Dân tộc: Tày
Quá trình công tác:

Từ 7/1997 - 01/2000: Cán bộ Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty Xuất nhập khẩu Lào Cai.

Từ 01/2000 - 8/2004:Cán bộ Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty Du lịch Lào Cai. Phó Bí thư Chi đoàn Công ty

Từ 9/2004 – 3/2005: Cán bộ Phòng Tổ chức hành chính quản trị, Văn phòng UBND tỉnh.

Từ 3/2005 – 8/2005: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Từ 8/2005 – 8/2009:Chuyên viên Phòng Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Từ 8/2009 – 4/2011: Phó trưởng Phòng Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh;Phó Chủ tịch Công đoàn khối tham mưu tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Từ 4/2011 – 12/2013: Trưởng Phòng Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh; Phó Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Từ 01/2014 – 12/2015:  Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Sở.

Từ 01/2016 - 31/12/2018: Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXVII (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng.

Từ 01/01/2019 -10/2020: Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Từ 01/11/2020 đến nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Chức năng nhiệm vụ:

    Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động công tác của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo tổ chức thực hiện các lĩnh vực:

    - Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức và người lao động; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; công tác tài chính, tài sản; công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo;

     - Công tác quy hoạch; đề án, dự án, kế hoạch, đầu tư và chiến lược phát triển ngành;

     - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

     - Công tác thực hiện quy chế phối hợp của Bộ Công Thương với UBND tỉnh Lào Cai;

     - Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh, của ngành theo chức danh quy định;

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Công Thương giao;

   - Phụ trách hoạt động của các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai;

    - Là người phát ngôn của ngành Công Thương tỉnh Lào Cai;

    - Theo dõi, giúp đỡ thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa.

 Điện thoại:

                   + DĐ: 0913360193

      - Email: hchien-sct@laocai.gov.vn


Phó Giám đốc: Ông Phan Văn Cương 

Sinh ngày: 06/3/1963
Dân tộc: Tày
Quá trình công tác:

- Tháng 3/1988-9/1991 Trưởng chỉ huy công trường mỏ than Hồng Quang Lục Yên - Yên Bái
- Tháng 10/1991-5/1992 Chuyên viên phòng kỹ thuật công nghệ - Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai
- Tháng 06/1992-3/1994 Chuyên viên kế hoạch - Kỹ thuật xí nghiệp liên doanh Đồng Lào Cai
- Tháng 4/1994-5/1998 Quản đốc phân xưởng khai thác - Xí nghiệp liên doanh đồng Lào Cai
- Tháng 6/1998-8/2000 Phó giám đốc - Xí nghiệp liên doanh đồng Lào Cai
- Tháng 7/2006 - 8/2006 Chuyên viên phòng kỹ thuật- Sở Công nghiệp Lào Cai
- Tháng 9/2006 - 10/2006 Phó phòng kỹ thuật - Sở Công nghiệp Lào Cai
- Tháng 10/2006-3/2008 Phó giám đốc sở Công nghiệp Lào Cai
- Tháng 4/2008 - 6/2015 Phó giám đốc, Ủy viên BCH đảng bộ - Sở Công Thương Lào Cai
- Tháng 6/2015 đến nay Phó giám đốc 
Chức năng nhiệm vụ:

    Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực năng lượng; tiểu thủ công nghiệp với nhiệm vụ cụ thể sau:

     - Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh;

    - Công tác quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn điện; giám sát điện năng, tiết kiệm năng lượng;

    - Quản lý công tác phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã thuộc lĩnh vực ngành quản lý;

    - Công tác phát triển và quản lý các khu, điểm, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

    - Công tác công nghiệp thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý;

   - Phụ trách hoạt động của phòng: Quản lý Năng lượng; Quản lý Công nghiệp;  

   - Theo dõi, giúp đỡ các huyện: Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai;

   - Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh, của ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

   - Điện thoại:  + CQ:  0214 .3821 563.

                           + NR: 0214 .3822 046.

                           + DĐ: 0912 485 803.

      - Email: pvcuong-sct@laocai.gov.vn


 Phó Giám đốc: Ông Hoàng Văn Thuân 
Sinh ngày: 01/01/1975
Dân tộc: Kinh


Quá trình công tác:

- Tháng 10/1998 - 12/1998: Cán bộ - Sở Công nghiệp Lào Cai

- Tháng 01/1999 - 6/1999: Cán bộ kỹ thuật - Công ty khoáng sản Lào Cai

- Tháng 6/1999 - 5/2002: Chuyên viên phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản - Sở Công nghiệp Lào Cai

- Tháng 6/2002 - 6/2005: Chuyên viên phòng Kỹ thuật & Năng lượng - Sở Công nghiệp Lào Cai

- Tháng 6/2005 - 4/2008: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật & Năng lượng - Sở Công nghiệp Lào Cai

- Tháng 02/2005 - 4/2008: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở văn phòng Sở Công nghiệp Lào Cai

- Tháng 4/2008 - 7/2008: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật & Năng lượng - Sở Công Thương Lào Cai

- Tháng 5/2008  - 3/2011: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở văn phòng Sở Công Thương Lào Cai

- Tháng 8/2008 - 11/2008: Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường - Sở Công Thương Lào Cai.

- Tháng 12/2008-12/2019: Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường - Sở Công Thương Lào Cai

- Tháng 5/2013-3/2020: Bí thư Chi bộ số 3 thuộc Đảng bộ Sở Công Thương Lào Cai

- Tháng 01/2020 - nay: Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

- Tháng 3/2020 – 4/2021: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

- Tháng 4/2021 – nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Chức năng nhiệm vụ:

    Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực kỹ thuật, an toàn và môi trường với các nhiệm vụ cụ thể sau:

    - Công tác kỹ thuật, an toàn và vệ sinh công nghiệp;

    - Công tác khoa học - kỹ thuật; Công tác đào tạo, nâng bậc nghề;

    - Công tác quản lý công nghiệp cơ khí, luyện kim, hoá chất, phân bón; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp chế biến, khoa học kỹ thuật;

    - Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản; quản lý vật liệu nổ công nghiệp;

   - Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh, của ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền;

   - Phụ trách hoạt động phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường;

   - Theo dõi, giúp đỡ huyện Văn Bàn, huyện Bảo Thắng.

 - Điện thoại: + CQ: 02143.869.089

                     + DĐ: 0912.656.634

        - Email: hvthuan-sct@laocai.gov.vn


Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Tưởng 
Sinh ngày: 20/4/1985
Dân tộc: Kinh


Quá trình công tác:

   - Từ 3/2009 – 8/2010: Chuyên viên phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương Lào Cai

   - Từ 9/2010 – 4/2014: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Đảng viên Chi bộ số 2, Đảng bộ Sở Công Thương Lào Cai

   - Từ 4/2014 – 11/2018: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu Đảng viên, Chi ủy viên Chi bộ số 4, Đảng bộ Sở Công Thương Lào Cai

   - Từ 01/12/2018 -14/6/2021: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Phòng Quản trị Tài vụ, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế - Đảng viên, Chi ủy viên Chi bộ số 2, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

   - Từ 15/6/2021 đến nay: Phó Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai

Chức năng nhiệm vụ:

    Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực thương mại với các nhiệm vụ cụ thể sau:

    - Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển về lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh;

    - Công tác quản lý nhà nước về thương mại: Thương mại nội địa; Thương mại biên giới; Thương mại điện tử, dịch vụ thương mại; Xúc tiến thương mại; Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng và phát triển thị trường trên địa bàn tỉnh; Cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập khẩu;

   - Công tác thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương tỉnh Lào Cai với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai;

   - Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh, của ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền;

   - Phụ trách hoạt động của các phòng: Quản lý Thương mại; Quản lý Xuất, nhập khẩu;

   - Theo dõi, giúp đỡ các huyện: Bát Xát, Mường Khương;

- Điện thoại: + CQ: 02143.820.171

                     + DĐ: 0913.287.193

        - Email: nhtuong-sct@laocai.gov.vn

 

     
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 207
  • Trong tuần: 5,401
  • Tất cả: 1,238,795
Đăng nhập